Ten dělá to a ten zas tohle

Projekt je zaměřen na povolání a řemesla s důrazem na prožitkové, činnostní a kooperativní učení. Objevují se v něm prvky předčtenářské a předmatematické gramotnosti a polytechnická výchova. Naší snahou je, aby se děti v co největší míře setkávaly s praktickými věcmi a činnostmi každodenního života a získaly tak povědomí o povolání dospělých. Při manipulačních činnostech si osvojují pracovní dovednosti a návyky a jsou vedeny k dokončení započaté práce.

Předčtenářská gramotnost

„Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku“

Registrační číslo projektu: „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002098“

Číslo výzvy: 02_16_022

Doba realizace: 1. 9. 2016 –   31. 8. 2018     

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Předčtenářská gramotnost

Předčtenářská gramotnost je období, než se dítě naučí číst a psát. Předškolní období je nejdůležitějším obdobím v životě dítěte, kdy se kromě jiných dovedností, utváří vztah ke čtení a vzdělávání. Dovednost čtení je velmi důležitá činnost pro budoucí učení. I v naší mateřské škole učitelky děti podporují v dovednostech vedoucích k nácviku čtení, věnují velkou pozornost práci s knihou, rozvíjejí grafomotoriku, sluchovou a zrakovou diferenciaci, fantazii, myšlení, řeč, komunikační dovednosti, procvičují paměť, pozornost, porozumění textu, apod.

V průběhu školního roku navštěvují děti divadelní představení, městskou knihovnu či dramatizují pohádky. Realizujeme mnohé projekty na téma předčtenářské gramotnosti, některé z nich je možné zhlédnout níže. Pořádáme akce pro děti a jejich rodiče, např. tematické odpoledne s názvem „Čteme dětem pohádku“. Spolupracujeme se základními školami, kdy nám pohádky předčítají děti 1. stupně, projekt s názvem „Děti čtou dětem“.

Nezastupitelnou úlohu zde má však rodina, a proto, milí rodiče, čtěte dětem pohádky!

 

Polytechnická výchova

„Polytechnická výchova a příprava na školní matematiku“

K datu 1. 8. 2016 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 16SMV05-0027 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova a příprava na školní matematiku“ ve výši 61 000,– Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí.

Počátkem školního roku 2016/2017  škola zakoupila hračky, stavebnice a výukové materiály, pomocí nichž je u dětí  rozvíjena sociální hra, smyslové vnímání, logické myšlení, paměť, představivost, konstruktivní myšlení, tvořivost, smysl pro spolupráci, jemná i hrubá motorika,  prostorová orientace. Formou prožitkového a situačního učení si děti osvojují řemeslnou zručnost a vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, pojmy, počty, geometrické tvary, barvy, apod.  Dítě v předškolním období se učí především na základě interakce s okolím a vlastními prožitky. Polytechnická výchova v mateřské škole je založena na přímých zážitcích dítěte a vychází z jeho samostatné činnosti, přirozené zvídavosti a potřeby objevovat. Proniká všemi činnostmi dítěte a je vlastně prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci. Z dalších oborů, které jsou v polytechnické výchově zastoupeny, jsou např. přírodovědné, matematická a předčetenářská gramotnost, ale i výtvarná, tělesná, hudební či dramatická výchova.

V průběhu školního roku děti plní spoustu úkolů a činností zaměřených na polytechnickou výchovu, z nichž některé nabízíme ke zhlédnutí.