Omlouvání dětí

Každou předem známou nepřítomnost dítěte v mateřské škole je rodič povinen včas omluvit, v ostatních případech omlouvá dítě neprodleně.

V případě plánované nepřítomnosti dítěte je rodič povinen den předem do 12 hodin odhlásit stravu. Pokud takto neučiní, je nutné stravu uhradit. V případě nemoci dítěte si může rodič první den vyzvednout do jídlonosiče oběd, pro další dny musí být strava odhlášena. Přesnídávka a svačina jsou odhlášeny automaticky.

Dítě, které po nemoci nebo jiné nepřítomnosti přichází do mateřské školy, musí být den předem přihlášeno ke stravování. Bez přihlášené stravy nemůže být k pobytu do mateřské školy přijato.

Rodiče dětí s povinnou předškolní docházkou a dětí s OŠD vypisují při nepřítomnosti dítěte OMLUVNÝ LIST.