Charakteristika školy

Mateřská škola Palackého je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je město Nový Bydžov. Nachází se ve středu města, kdy je součástí pozemku školní zahrada, která má podobu parku. Tato zahrada byla v roce 2013 v rámci projektu Zahrada pěti smyslů zrekonstruovaná a od 1. 4. 2013 je využívána i jako veřejné hřiště pro děti a jejich rodiče.

Zahrada je zpřístupněna vždy od 1. dubna do 31. října, ve všedních dnech od 16 do 18 hodin a o víkendech od 9 do 18 hodin.

Mateřská škola Palackého je škola pětitřídní s celodenním provozem. Kapacita mateřské školy je 115 dětí. Provozní doba mateřské školy je od 6.15 do 16 hodin.

Součástí mateřské školy je školní jídelna, která zajišťuje stravování také pro žáky Základní školy praktické. Kapacita školní jídelny činí 250 teplých jídel denně.

Naše motto: „Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima!“. Jelikož je pohyb jednou ze základních potřeb předškolního dítěte, snažíme se dětem poskytnout dostatek prostoru pro pohybové a sportovní aktivity. Mateřská škola má v souladu s RVP PV vypracovanou metodiku sportovních aktivit. Do pohybových aktivit mateřské školy jsou zařazovány zdravotní cviky, chůze, běh, poskoky, lezení, házení, chytání, kotoul vpřed, pohybové a taneční hry, hudebně-pohybové hry, hry na sněhu, výuka plavání, bruslení, lyžování, výuka juda a základy fotbalu.

Všechny třídy jsou třídy běžného typu, ve kterých je poskytováno předškolní vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let a dětem s odkladem školní docházky. Ke každému jednotlivci je využíván individuální přístup a všechny děti mají možnost využívat nadstandardních a sportovních aktivit.

Děti se specifickými vzdělávacími potřebami jsou integrovány do běžných tříd. Dle indiviuálních potřeb pracují v některých třídách asistenti pedagoga. Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je osoba se zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním. Zdravotním postižením se rozumí mentální, tělesné, zrakové, sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus a vývojové poruchy učení nebo chování. Zdravotním znevýhodněním dítěte je zdravotní oslabení, dlouhodobá nemoc nebo lehčí zdravotní poruchy vedoucí k poruchám učení nebo chování, které vyžadují zohlednění při vzdělávání. Mezi sociální znevýhodnění řadíme rodiny s nízkým sociálně kulturním postavením, dále s možným ohrožením sociálně patologickými jevy, děti, kterým byla nařízena ústavní výchova nebo ochranná výchova, apod. Pokud budou v MŠ alespoň 4 cizinci v povinném předškolním vzdělávání, bude zřízena bezplatná jazyková příprava pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Rozdělení dětí do barevných tříd je plně v kompetenci ředitelky školy. Hlavním kritériem členění je věk dítěte, kdy je zároveň přihlédnuto k individuálním potřebám a zvláštnostem jednotlivců. Děti mohou být členěny do tříd homogenních a heterogenních, o čemž ředitelka školy rozhodne vždy před počátkem školního roku s přihlédnutím k aktuální situaci a věkovému složení dětí.

 

Historie budovy

Budova mateřské školy v ulici Františka Palackého byla původně vilou majitele prvního cukrovaru ve městě založeného v roce 1841. Na tzv. indikační skice z téhož roku tu ale ještě nestála. Nejstarší vyobrazení vily je zachyceno na  černobílé litografii z roku 1858, kdy cukrovar patřil továrníku Lendekovi. Po zániku starého cukrovaru v roce 1873 odkoupil vilu i část dalších staveb s okolními pozemky továrník Bromovský a jeho rodina užívala objekty s upravenou zahradou až do roku 1925. Pohled na Bromovského vilu od severu ze zahrady zachytila pohlednice kolem roku 1910 (vyobrazena vpravo). V uvedeném roce 1925 okresní správní komise v exekuční dražbě konané 30. dubna koupila budovy a pozemky Bromovského vily za 490.000 Kč, aby tam byl umístěn okresní sirotčinec, dětský domov, poradna matek a jiné instituce pro péči o mládež. V letech 1973 až 1975 přístavbou a přestavbou bývalé Bromovského vily vznikla nová mateřská škola, která byla slavnostně otevřena 30. srpna 1975.

Litografie cukrovaru

Současná podoba (3. 12. 2010)

Vila Bromovských