Přijímání dětí

Z důvodu celosvětové pandemie sledujte tento školní rok podmínky pro přijímání dětí v sekci AKTUÁLNĚ.

Přijímací řízení do mateřské školy probíhá zpravidla v měsíci květnu, termín je zveřejněn na webových stránkách školy, na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy a na výlepových místech města.

Zákonný zástupce se k zápisu dostaví osobně s přihlašovaným dítětem a doloží vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (viz. dokumenty ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ), rodný list dítěte a občanský průkaz. Jednotlivé žádosti jsou následně opatřeny evidenčním číslem.

U opatrovníků a pěstounů je nutné doložit soudní rozhodnutí, že mohou za dítě jednat v oblasti výchovy a vzdělávání. Cizinci jsou povinni doložit povolení k pobytu na území České republiky.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy podle předem stanovených kritérií. Pořadí přijetí žádostí není rozhodující.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Seznam přijatých dětí je do 30 dnů po přijetí žádostí zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte je zákonným zástupcům zasíláno doporučeně poštou. Proti rozhodnutí je možné podat do 15 dnů odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Místo a termín zápisu

Zápis probíhá vždy na adrese mateřské školy u ředitelky školy, popř. zástupkyně ředitelky. Každoročně probíhá zápis do MŠ v období 2. – 16. 5.. Konkrétní datum je vždy s dostatečným předstihem zveřejněno na našich webových stránkách a ve městě (u nás zápis probíhá ve dvou dnech).

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitelka Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kapacita volných míst pro jednotlivé školní roky se odvíjí od počtu odcházejících dětí do ZŠ a dětí s OŠD. Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné. Tyto děti nepředkládají potvrzení o povinném očkování.

V případě přijetí dítěte s podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se bude počet přijímaných dětí snižovat.

Kritéria pro přijímání dětí:

  1. Děti s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu ( stanoveném obecně závaznou vyhláškou obce)
  2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku
  3. Sourozenci již navštěvující školu
  4. Děti od nejstarší po nejmladší
  5. Individuální situace dítěte