Přijímání dětí

Přijímací řízení do mateřské školy probíhá zpravidla v měsíci květnu, termín je zveřejněn na webových stránkách školy, na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy a na výlepových místech města.

Zákonný zástupce se k zápisu dostaví osobně s přihlašovaným dítětem a doloží vyplněnou žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (viz. dokumenty ke stažení nebo k vyzvednutí v MŠ), rodný list dítěte a občanský průkaz. Jednotlivé žádosti jsou následně opatřeny evidenčním číslem.

U opatrovníků a pěstounů je nutné doložit soudní rozhodnutí, že mohou za dítě jednat v oblasti výchovy a vzdělávání. Cizinci jsou povinni doložit povolení k pobytu na území České republiky.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitelka mateřské školy podle předem stanovených kritérií. Pořadí přijetí žádostí není rozhodující.

O přijetí dítěte se zdravotním postižením rozhodne ředitelka školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popř. také registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost.

Seznam přijatých dětí je do 30 dnů po přijetí žádostí zveřejněn pod evidenčními čísly na webových stránkách školy a na nástěnce u hlavního vchodu do budovy školy. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte je zákonným zástupcům zasíláno doporučeně poštou. Proti rozhodnutí je možné podat do 15 dnů odvolání ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje.

Místo a termín zápisu

Zápis probíhá vždy na adrese mateřské školy u ředitelky školy, popř. zástupkyně ředitelky. Pro školní rok 2018/2019 je stanoven termín zápisu na den 9. 5. a 10. 5. 2018 v době od 8.00 hod do 12.00 hod.

Kritéria pro přijímání dětí

Ředitelka Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 stanovila následující kritéria, podle nichž bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v daném roce překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Kapacita volných míst pro školní rok 2018/2019 je cca 35 míst.

V případě přijetí dítěte s podpůrným opatřením třetího až pátého stupně se bude počet přijímaných dětí snižovat.

  1. Předškolní vzdělávání se organizuje v souladu s § 34 odst. 1 školského zákona pro děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let do začátku povinné školní docházky, na základě vyřízení písemné žádosti rodičů.
  2. Pro státní občany České republiky a cizince pobývající na území České republiky více než 90 dnů je předškolní vzdělávání v posledním roce před zahájením povinné školní docházky povinné.
  3. Od 1. 9. 2017 jsou přednostně přijímány děti ze spádového školského obvodu, pro které je předškolní vzdělávání povinné, nebo které před začátkem školního roku dosáhnou čtvrtého roku věku.
  4. Pokud nedojde k přijetí dítěte podle bodu 3., vychází ředitelka školy z kritérií uvedených v následující tabulce. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým ohodnocením.