Zahrada pěti smyslů

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0013

Projekt je spolufinancován z prostředků evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt je určen pro děti a žáky ze sociokulturně znevýhodněného prostředí, pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro jejich rodiče. Důvod proč se nám jeví jako nutnost projekt realizovat je skutečnost, že většina „městských“ dětí se sociokulturním znevýhodněním, tráví velkou část svého denního času mimo přímý kontakt s přírodou. Nevytváří se tak kladný vztah dítěte ke svému okolí, k přírodě, což nemá dobrý vliv na formování jeho osobnosti. Projektem chceme dosáhnout – zlepšení chování dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí se speciálními vzděl.potřebami k přírodě a mezi sebou, zvýšení volních vlastností, získání pracovních dovedností – těmito cíli chceme nastavit rovné příležitosti mezi dětmi se sociokulturním znevýhodněním, dětmi s vadami a ostatními dětmi, které navštěvují mateřskou školu a nastupují na základní školu. Výše uvedených cílů chceme dosáhnout ověřováním poznatků v praxi prostřednictvím učebny v přírodě (pro děti místem setkávání, hernou, kde si budou ověřovat své dovednosti).

Přírodní učebna je školní zahrada, která umožňuje dětem se sociokulturním znevýhodněním a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami – dětem s vadami předávat žádoucí vědomosti o přírodě prostřednictvím vlastní přímé zkušenosti, zážitků, pokusů a pozorování a s využitím názorných praktických, tvořivých a komunikativních metod. Získávání pracovních dovedností dětí cílové skupiny (děti mohou pozorovat vzájemné vztahy mezi organismy, ověřit si některé poznatky v praxi), zvýšení jejich volních vlastností, vytvoření prostředí vedoucí děti a žáky se sociokulturním znevýhodněním a děti s vadami k ohleduplnému chování k přírodě i k sobě samým, vytvoření rovných příležitostí pro výše zmíněné děti a žáky. Výše uvedených cílů chceme dosáhnout ověřováním poznatků v praxi prostřednictvím „učebny v přírodě“, která bude pro děti nejen místem setkávání, ale i hernou.

Poměrně značné množství dětí se sociokulturním znevýhodněním a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami – městských dětí v současné době nemá možnost být v přímém styku s přírodou, nemá možnost sledovat její změny v průběhu ročních období, chybí jim celá řada prvotních informací o ní. To všechno má pak negativní vliv na formování jejich osobnosti. Naše zahrada bude jedno velké hřiště, příroda jako paní učitelka. Děti najdou v přírodě, v naše zahradě, to co právě potřebují, získané zkušenosti a dovednosti využijí v dalším vzdělávání a v životě, zahradou jim vybudujeme rovné příležitosti při vstupu do dalšího života. Příroda je součástí nás, našeho života je potřeba se naučit dobrému chování k ní. Projekt nemá partnera, ale naší zahradu budou navštěvovat i děti okolních mateřských a základních škol regionu Novobydžovsko, protože v Novém Bydžově, žádná takováto „přírodní učebna“ není vybudována a děti a žáci tak nemají možnost jejího bližšího zkoumání a učení se. Projekt „zahrada pěti smyslů“ chceme již delší dobu realizovat, ale bohužel nemáme dostatek finančních prostředků (ze státního rozpočtu ani od zřizovatele), na realizaci „naší zahrady“ se chceme zčásti finančně podílet z vlastních zdrojů.

Cílová skupina:

Děti mateřských škol (ve věku 3 – 7 let) se sociokulturním znevýhodněním
Děti mateřských škol (ve věku 3 – 7 let) se speciálními vzdělávacími potřebami – děti s vadami

– v tomto věku dochází k formování osobnosti, děti se naučí trpělivosti, koncentraci, umění dokončit práci, děti využívají všech smyslů člověka, děti s vadami potřebují speciální individuální přístup, který zajistí lektorky žadatele projektu

Děti Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241 (cca 37 dětí ), ale i okolních mateřských škol regionu Novobydžovsko (cca 20 dětí).  Žáci se sociokulturním znevýhodněním a žáci se speciálními vzdělávacími potřebami základních škol Nového Bydžova a okolí.
 
Rodiče těchto dětí a žáků – 2 x beseda pro děti, rodiče a učitele škol NB – ekologické téma

Lektoři – budou se účastnit dalšího školení pedagogických pracovníků, proškolení přizvaným odborníkem (tohoto školení se budou moci zúčastnit i učitelé MŠ a ZŠ regionu Novobydžovsko), školení v oblasti péče o děti se sociokulturním znevýhodněním a o děti se speciálními vzdělávacími potřebami (cca 10).

 

INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO

 

SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY KE STAŽENÍ