VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍM WEBU

Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241

Proč právě nás?

  • uplatňujeme individuální přístup k dětem
  • rozvíjíme dětský talent a nadání
  • rozvíjíme u dětí sportovní dovednosti
  • pořádáme společné akce pro děti a jejich rodiče
  • používáme komunikační systém VOKS
  • poskytujeme preventivní logopedickou péči
  • rozvíjíme u dětí jazykové schopnosti (metoda dle Elkonina)
  • dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožňujeme integraci do běžných tříd

Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima!

…tak zní naše motto, kterým se řídíme…

NAŠE TŘÍDY

V logu naší školičky, máme hezké barvičky.
Až je pěkně poskládáme, do práce se rychle dáme.
Vytřídíme všechen odpad, pak si můžem klidně pohrát.

V naší mateřské škole se nikdo neztratí, neboť nás do jednotlivých tříd zavedou barevné stopy. Do tříd jsou děti rozděleny zpravidla podle věku, kdy nejmenším dětem je určena třída ŽLUTÁ. Děti ve věku 3 – 4 let navštěvují třídu ČERVENOU. Obě třídy se nacházejí v přízemí budovy. V prvním patře budovy se nachází třída ORANŽOVÁ, která patří dětem ve věku 4 – 6 let a třída MODRÁ, kterou navštěvují především děti s odkladem školní docházky ve věku 6 – 7 let. V podkroví budovy jsou umístěni předškoláci a jejich třída nese název ZELENÁ. Prostory tříd jsou rozděleny na dvě části, část určená pro hru a pohybové činnosti a část určená pro činnosti pracovní a stravování. Dále jsou prostory rozděleny na tzv. námětové koutky, kde si děti hrají „na něco nebo na někoho“.

Žlutá třída

18 dětí ve věku 2 – 3 roky

U nejmladších dětí je věnována pozornost především sebeobsluze a osvojování hygienických návyků. Děti se učí adaptovat v novém prostředí, samostatně stolovat a získávají první zkušenosti se sociální rolí ve skupině.

pí uč. Novotná Markéta

pí uč. Leinerová Lucie

školní asistent Holá Lenka

Červená třída

28 dětí ve věku 3 – 4 roky

Děti získávají základní poznatky o rodině, lidském těle, světě a společnosti. Pracují systematicky v integrovaných blocích, které jsou svou délkou přizpůsobeny potřebám třídy a jednotlivců.

pí uč. Mgr. Yumiko Satóová

pí uč. Rohlíčková Lucie

Oranžová třída

27 dětí ve věku 4 – 6 let

Děti si rozšiřují své poznatky o rodině, společnosti, živé a neživé přírodě, učí se pracovat ve skupinách. Jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti a spolupráci, učí se vyjádřit své potřeby a přání, umět se rozhodnout a poradit si při řešení problémů.

pí uč. Mgr. Yvona Nováková

pí řed. Vaculíková Miroslava

asistent pedagoga Suchánková Věra

Modrá třída

15 dětí ve věku 5 – 7 let

Třída dětí s odkladem školní docházky, které jsou cíleně připravovány na vstup do základní školy. Za pomoci individuálního přístupu jsou vedeny k samostatnosti, spolupráci či dokončení započaté práce.

pí uč. Margita Fedaková
pí uč. Michaela Topolská

Zelená třída

26 dětí ve věku 5 – 7 let

V předškolní třídě je věnována pozornost především přípravě dětí na vstup do 1. třídy základní školy. V současné době jsou v této třídě i děti, které nemají povinnou předškolní docházku. Děti jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji představivosti a fantazie, logického myšlení, k nalézání tvůrčích řešení, ke správnému držení psacího náčiní, cvičení paměti a pozornosti. Do vzdělávacího programu jsou zařazovány činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti, dopravní a environmentální výchova. Formou hry se děti učí zásadám poskytování první pomoci. V době nespavého režimu mají děti možnost rozvíjet své dovednosti v nadstandardních aktivitách.

pí uč. Nováková Ivana

pí uč. Haltufová Žaneta

asistenta pedagoga Knoblochová Zdeňka

VIRTUÁLNÍ PROHLÍDKA

Pro zobrazení prohlídky na celé obrazovce přejděte na https://prohlidka.ms-palackeho.cz

Všechny Vaše dotazy a připomínky

rádi vyslyšíme na e-mailu skola@ms-palackeho.cz

FOTOGALERIE

Projekty

Šablony I – personální podpora do MŠ Pal. NB

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.02.03/00/22_002/0000522
Cílem projektu je zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, k podpoře výchovně vzdělávací práce u dětí dvou a tříletých.

Školní Asistent ve výuce MŠ F. Palackého

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017336
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Podpora digitálních kompetencí pedagogických pracovníků

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008680
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Rozvoj čtenářské pregramotnosti dětí předškolního věku

Projekt MŠMT, registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002098
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.