VÍTEJTE NA OFICIÁLNÍM WEBU

Mateřské školy, Nový Bydžov, F. Palackého 1241

Proč právě nás?

  • uplatňujeme individuální přístup k dětem
  • rozvíjíme dětský talent a nadání
  • rozvíjíme u dětí sportovní dovednosti
  • pořádáme společné akce pro děti a jejich rodiče
  • dětem se SVP poskytujeme vzdělávání ve speciální třídě
  • používáme komunikační systém VOKS
  • poskytujeme preventivní logopedickou péči
  • rozvíjíme u dětí jazykové schopnosti (metoda dle Elkonina)
  • dětem se speciálními vzdělávacími potřebami umožňujeme integraci do běžných tříd

Ať je léto nebo zima, sportovat je přece prima!

…tak zní naše motto, kterým se řídíme…

NAŠE TŘÍDY

V logu naší školičky, máme hezké barvičky.
Až je pěkně poskládáme, do práce se rychle dáme.
Vytřídíme všechen odpad, pak si můžem klidně pohrát.

V naší mateřské škole se nikdo neztratí, neboť nás do jednotlivých tříd zavedou barevné stopy. Do tříd jsou děti rozděleny zpravidla podle věku, kdy nejmenším dětem je určena třída ŽLUTÁ. Děti ve věku 3 – 4 let navštěvují třídu ČERVENOU. Obě třídy se nacházejí v přízemí budovy. V prvním patře budovy se nachází třída ORANŽOVÁ, která patří dětem ve věku 4 – 5 let a třída MODRÁ, která je třídou speciální. V podkroví budovy jsou umístěni předškoláci a děti s odkladem školní docházky a jejich třída nese název ZELENÁ. Prostory tříd jsou rozděleny na dvě části, část určená pro hru a pohybové činnosti a část určená pro činnosti pracovní a stravování. Dále jsou prostory rozděleny na tzv. námětové koutky, kde si děti hrají „na něco nebo na někoho“.

Žlutá třída

19 dětí ve věku 2 – 3 roky

U nejmladších dětí je věnována pozornost především sebeobsluze a osvojování hygienických návyků. Děti se učí adaptovat v novém prostředí, samostatně stolovat a získávají první zkušenosti se sociální rolí ve skupině.

pí uč. Novotná Markéta

pí. uč. Zemánková Blanka

chůva Knoblochová Zdeňka

Červená třída

28 dětí ve věku 3 – 4 roky

Děti získávají základní poznatky o rodině, lidském těle, světě a společnosti. Pracují systematicky v integrovaných blocích, které jsou svou délkou přizpůsobeny potřebám třídy a jednotlivců. V letošním školním roce jsou v této třídě z organizačních důvodů zařazeny i děti pětileté, z tohoto důvodu jednotlivé úkoly diferencujeme.

pí uč. Pataki Barbora

pí uč. Vávrová Šárka

Oranžová třída

28 dětí ve věku 4 – 6 let

Děti si rozšiřují své poznatky o rodině, společnosti, živé a neživé přírodě, učí se pracovat ve skupinách. Jsou vedeny ke vzájemné ohleduplnosti a spolupráci, učí se vyjádřit své potřeby a přání, umět se rozhodnout a poradit si při řešení problémů. V letošním školním roce jsou v této třídě z organizačních důvodů zařazeny i předškolní děti a děti s odkladem školní docházky, jednotlivé úkoly jsou diferencovány.

pí uč. Knížková Dagmar

pí uč. Vaculíková Miroslava

Modrá třída

12 dětí ve věku 3 – 7 let

Speciální třída pro děti s poruchami chování, poruchami autistického spektra, logopedickými vadami, zrakovým postižením, alergiemi, apod. S dětmi pracujeme individuálně nebo skupinově podle individuálních vzdělávacích plánů. Intenzivně provádíme logopedickou prevenci, nápravu vadné výslovnosti, rozvíjíme slovní zásobu, pohybové dovednosti, prostorovou orientaci, grafomotoriku, kdy je naší snahou připravit jednotlivce v rámci jeho možností co nejlépe na vstup do základní školy. Spolupracujeme s PPP a SPC Rukavička a Duháček v Hradci Králové.

pí uč. Bc. Mrzenová Miriam

pí uč. Mgr. Tomková Kebortová Martina

asistentka Suchánková Věra

Zelená třída

28 dětí ve věku 5 – 6 let a děti s OŠD

V předškolní třídě je věnována pozornost především přípravě dětí na vstup do 1. třídy základní školy. Děti jsou vedeny k samostatnosti, rozvoji představivosti a fantazie, logického myšlení, k nalézání tvůrčích řešení, ke správnému držení psacího náčiní, cvičení paměti a pozornosti. Do vzdělávacího programu jsou zařazovány činnosti zaměřené na rozvoj čtenářské, matematické a finanční gramotnosti, dopravní a environmentální výchova. Formou hry se děti učí zásadám poskytování první pomoci. V době nespavého režimu mají děti možnost rozvíjet své dovednosti v nadstandardních aktivitách.

Do předškolní třídy jsou zařazeny také děti s odkladem školní docházky, které pracují na základě individuálních vzdělávacích plánů.

pí uč. Nováková Ivana

pí uč. Mgr. Yumiko Satóová

Všechny Vaše dotazy a připomínky

rádi vyslyšíme na e-mailu skola@ms-palackeho.cz

FOTOGALERIE