Pro budoucí prvňáčky

Co by mělo dítě na konci předškolního období umět a znát:

 • pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, pocity, nápady
 • naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka, ptát se
 • domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • porozumět slyšenému, zachytit hlavní myšlenku, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách
 • učit se nová slova a aktivně je používat
 • ptát se na slova, kterým nerozumí
 • naučit se zpaměti krátké texty
 • vyprávět příběh (pohádku)
 • popsat situaci (skutečnou či podle obrázku)
 • chápat slovní vtip a humor
 • sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • utvořit jednoduchý rým
 • poznat a vymyslet jednoduchá synonyma a homonyma
 • rozlišovat některé obrazné symboly (nebezpečí apod.)
 • sledovat očima zleva doprava
 • poznat některá písmena a číslice
 • poznat napsané své jméno
 • projevovat zájem o knížky, hudbu, apod.
 • postupovat podle instrukcí
 • orientovat se v elementárním počtu cca do šesti, porovnávat, co je víc, míň a stejně
 • chápat, co je vpravo, vlevo, dole, nahoře apod.
 • nalézat alternativní řešení
 • být aktivní bez podpory rodičů
 • uvědomovat si své možnosti a limity
 • přijímat pozitivní hodnocení i neúspěch a respektovat předem vyjasněná pravidla
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče
 • bez zábran komunikovat s ostatními dětmi
 • chápat, že všichni lidé mají stejnou hodnotu
 • řešit konflikt dohodou a naučit se uzavírat kompromisy
 • respektovat potřeby druhého a vycházet mu vstříc
 • bránit se projevům násilí jiného dítěte
 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi
 • uplatňovat návyky základních forem společenského chování
 • zacházet šetrně s pomůckami
 • uvědomovat si nebezpečí, se kterým se může setkat
 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí