„Polytechnická výchova a příprava na školní matematiku“

K datu 1. 8. 2016 byla naší škole poskytnuta dotace z dotačního fondu Královéhradeckého kraje evidovaná pod číslem č. 16SMV05-0027 na financování výdajů vynaložených na realizaci projektu s názvem „Polytechnická výchova a příprava na školní matematiku“ ve výši 61 000,– Kč. Účelem dotace je podpora polytechnické výchovy a vzdělání dětí.

Počátkem školního roku 2016/2017  škola zakoupila hračky, stavebnice a výukové materiály, pomocí nichž je u dětí  rozvíjena sociální hra, smyslové vnímání, logické myšlení, paměť, představivost, konstruktivní myšlení, tvořivost, smysl pro spolupráci, jemná i hrubá motorika,  prostorová orientace. Formou prožitkového a situačního učení si děti osvojují řemeslnou zručnost a vztah k řemeslu, pracovní postupy, prostorové vztahy, pojmy, počty, geometrické tvary, barvy, apod.  Dítě v předškolním období se učí především na základě interakce s okolím a vlastními prožitky. Polytechnická výchova v mateřské škole je založena na přímých zážitcích dítěte a vychází z jeho samostatné činnosti, přirozené zvídavosti a potřeby objevovat. Proniká všemi činnostmi dítěte a je vlastně prvním stupněm systematické přípravy dítěte na práci. Z dalších oborů, které jsou v polytechnické výchově zastoupeny, jsou např. přírodovědné, matematická a předčetenářská gramotnost, ale i výtvarná, tělesná, hudební či dramatická výchova.

V průběhu školního roku děti plní spoustu úkolů a činností zaměřených na polytechnickou výchovu, z nichž některé nabízíme ke zhlédnutí.